สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 

 
 

   มาตรการป้องกันภัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 

 
 
 
 

จังหวัดพิษณุโลก

01 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
02 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
03 โรงเรียนจ่านกร้อง
04 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
05 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ
06 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
07 โรงเรียนท่าทองพิทยาคม
08 โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม
09 โรงเรียนดอนทองวิทยา
10 โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา
11 โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
12 โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา
13 โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์”
14 โรงเรียนวังทองพิทยาคม
15 โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม
16 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม
17 โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม
18 โรงเรียนหนองพระพิทยา
19 โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม
20 โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา
21 โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม
22 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
23 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
24 โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม
25 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม
26 โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา
27 โรงเรียนชาติตระการวิทยา
28 โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา
29 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
30 โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม
31 โรงเรียนดงประคำพิทยาคม
32 โรงเรียนนครไทย
33 โรงเรียนนครชุมพิทยารัชมังคลาภิเษก
34 โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา
35 โรงเรียนนาบัววิทยา
36 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
37 โรงเรียนยางโกลนวิทยา
38 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา
39 โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม

จังหวัดอุตรดิตถ์

40 โรงเรียนอุตรดิตถ์
41 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
42 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
  43 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา
44 โรงเรียนแสนตอวิทยา
45 โรงเรียนน้ำริดวิทยา
46 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์
47 โรงเรียนลับแลศรีวิทยา
48 โรงเรียนลับแลพิทยาคม
49 โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม
50 โรงเรียนทองแสนขันวิทยา
51 โรงเรียนพิชัย
52 โรงเรียนบ้านโคนพิทยา
53 โรงเรียนดาราพิทยาคม
54 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์
55 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ
56 โรงเรียนฟากท่าวิทยา
57 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม
 
 

ข่าวสาร...มาตรการป้องกันภัย